Regulamin promocji „Pakiety Subskrypcji”

(tekst jednolity po zmianach - obowiązujący od dn. 01.02.2022r.)

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Pakiety Subskrypcji” (zwaną dalej: PROMOCJĄ).
 2. Organizatorem Promocji jest SOLIDEXPERT POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie, ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0001065847, NIP nr 6772380230, BDO nr 000329881, email: office@solidexpert.com, www.solidexpert.com, tel. 12 626 06 00, fax: 12 626 00 92. (zwanym dalej: SOLIDEXPERT).
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu: 01.02.2022 r. i trwa do jej odwołania przez SOLIDEXPERT.

II.Warunki udziału w Promocji

 1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami SOLIDEXPERT, w tym rabatami na zakup oprogramowania od SOLIDEXPERT, chyba że SOLIDEXPERT wyrazi w tej mierze zgodę co najmniej w formie e-mail.
 2. Udział w Promocji i podanie danych związanych z udziałem w Promocji jest dobrowolne.
 3. Udział w Promocji może wziąć każdy Podmiot będący przedsiębiorcą z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dalej zwany jako KLIENT), który w czasie trwania Promocji nabędzie od SOLIDEXPERT subskrypcję do komercyjnej, legalnej licencji następujących programów (zwanych dalej: PROGRAMAMI):
  1. SOLIDWORKS (Standard, Professional, Premium),
  2. SOLIDWORKS Visualize (Professional),
  3. SOLIDWORKS Simulation (Standard, Professional, Premium),
  4. SOLIDWORKS Flow Simulation,
  5. SOLIDWORKS Plastics (Standard, Professional, Premium),
  6. SOLIDWORKS Electrical (Schematic Professional, 3D, Professional),
  7. SOLIDWORKS PCB,
  8. SOLIDWORKS Composer,
  9. SOLIDWORKS PDM (CADEditor),
  10. SOLIDWORKS Manage.

w ramach jednego z trzech (3) planów subskrypcyjnych (zwanych dalej: PAKIETAMI SUBKSRYPCJI).

 1. Warunkiem udziału w Promocji jest podpisanie i złożenie przez Klienta do SOLIDEXPERT w czasie trwania Promocji, co najmniej poprzez przesłanie skanu drogą elektroniczną e-mail, zamówienia na zakup Subskrypcji zawierającego zgłoszenie udziału w PROMOCJI oraz oświadczenie o otrzymaniu, zapoznaniu się i akceptacji warunków Promocji i nin. Regulaminu, na formularzu zamówienia SOLIDEXPERT (dalej: „Zgłoszenie”).
 2. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu Klienta do Promocji oraz o możliwości wzięcia przez Klienta udziału w Promocji podejmuje SOLIDEXPERT po otrzymaniu od Klienta Zgłoszenia. O ile SOLIDEXPERT nie złoży odmiennego oświadczenia co najmniej w formie e-mail, to złożenie przez SOLIDEXPERT co najmniej w formie e-mail potwierdzenia przyjęcia do realizacji zamówienia Klienta.
 3. Rabatów i innych świadczeń przewidzianych Promocja nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.

III. Korzyści dla Klienta

 1. Biorąc udział w Promocji, Klient może uzyskać następujące korzyści (dalej „Korzyść”):
  1. Rabat od ceny katalogowej Subskrypcji zgodnie z tabelą Pakietów Subskrypcji (pkt IV);
  2. Rabat na szkolenia (pkt V);
  3. Świadczenia tj. usługi:
   1. Pomoc przy aktualizacji SOLIDWORKS (pkt VI);
   2. Wdrożenie CAD (pkt VII)
   3. Pomoc w uzyskaniu certyfikacji (pkt VIII)
 2. Rozmiar Korzyści zależy od rodzaju zamówionego przez Klienta nabytego Pakietu, zgodnie z postanowieniami nin. Regulaminu.

IV. PAKIETY Subskrypcji

 1. SOLIDEXPERT określa następujące Pakiety Subskrypcji dla których w ramach promocji może zostać przyznany określony poziom rabatu od ceny katalogowej netto:
Lp. Pakiet Subskrypcji Rabat Sposób płatności
1 Roczny 15% Z góry - przedpłata
2 2-Letni 25% Z góry – przedpłata
3 3-Letni 35% Z góry – przedpłata
 1. W ramach okresu przewidzianego danym Pakietem Subskrypcje są aktywowane na okres odpowiednio jednego roku (Pakiet Roczny – płatny z góry), dwóch lat (Pakiet 2-Letni – płatny z góry), trzech lat (Pakiet 3-Letni – płatny z góry).
 2. Po upływie okresu przewidzianego danym Pakietem następuje automatyczne przedłużenie Subskrypcji za cenę katalogową, na warunkach podanych w ofercie SOLIDEXPERT.
 3. Każdorazowo dokumentem potwierdzającym przedłużenie Subskrypcji będzie faktura VAT wystawiona przez SOLIDEXPERT.

V. Rabat na szkolenia

 1. W ramach pakietu 2-letniego i 3-letniego, Klient otrzymuje jednorazową możliwość zamówienia wybranych szkoleń, dla dowolnej liczby uczestników na preferencyjnych warunkach:
  • Dla pakietu 2-Letniego– Klient otrzymuje 50% rabatu netto na wybrane szkolenia od ceny katalogowej netto SOLIDEXPERT.
  • Dla pakietu 3-Letniego– Klient otrzymuje 60% rabatu na wybrane szkolenia od ceny katalogowej netto SOLIDEXPERT.
 2. Zamówienie na szkolenia należy przesłać do SOLIDEXPERT nie później niż 1 rok od dnia złożenia zamówienia na zakup Subskrypcji o którym mowa w pkt II.4.
 3. Chęć skorzystania z przyznanego rabatu na szkolenia, musi być zgłoszona przez Klienta do SOLIDEXPERT przed złożeniem zamówienia na szkolenia.
 4. Po otrzymaniu zamówienia SOLIDEXPERT wystawi fakturę proforma, którą Klient będzie zobowiązany opłacić w terminie na niej wskazanym.
 5. Promocja nie obejmuje szkoleń dedykowanych, szkoleń integracyjnych oraz konsultacji.
 6. Szkolenia należy wykorzystać do roku czasu od ich zamówienia. Po tym okresie, szkolenia przepadają.
 7. Wszystkie szkolenia są szkoleniami otwartymi i mogą w nich uczestniczyć osoby spoza firmy Klienta.
 8. Wszystkie szkolenia są realizowane w formie online lub w wybranych siedzibach dostawcy (Kraków, Warszawa, Gdańsk), w terminach uzgodnionych z SOLIDEXPERT.
 9. Aby szkolenie mogło być zrealizowane w ustalonym terminie, konieczne jest zebranie się min. 3-osobowej grupy kursantów.
 10. Czas trwania każdorazowego szkolenia wynosi 8 (osiem) godzin w jednym dniu roboczym, chyba że SOLIDWORSK wskaże inaczej.
 11. Pozostałe kwestie organizacyjne związane z prowadzeniem szkoleń znajdują się w Regulaminie szkoleń dostępnym na stronie internetowej SOLIDEXPERT: https://solidexpert.com/regulamin/

VI. Pomoc przy aktualizacji SOLIDWORKS

 1. W ramach pakietu 2-Letniego oraz 3-Letniego, SOLIDEXPERT ofertuje darmową pomoc przy aktualizacji oprogramowania SOLIDWORKS, w formie online:
  • Dla pakietu 2-letniego– do 8 godzin pomocy przy aktualizacji, do wykorzystania po 4 godziny w każdym roku trwania subskrypcji.
  • Dla pakietu 3-letniego– do 12 godzin pomocy przy aktualizacji, do wykorzystania po 4 godziny w każdym roku trwania subskrypcji.
 2. Pomoc przy aktualizacji jest realizowana zdalnie i wykonywana w godzinach pracy SOLIDEXPERT (8:00-16:00), w terminie uzgodnionym z SOLIDEXPERT.
 3. Chęć do skorzystania z pomocy przy aktualizacji SOLIDWORKS klient powinien zgłosić swojemu opiekunowi handlowemu.
 4. Nieskorzystanie z pomocy przy aktualizacji w przysługującym terminie (2 lub 3 lata od daty zakupu o którym mowa w pkt II.4), nie przedłuża prawa do skorzystania z niej na kolejny okres.
 5. Pomoc obejmuje:
  1. spotkanie zdalne omawiające składowe udanej aktualizacji
  2. przykładowa aktualizacja wybranego stanowiska/stanowisk
  3. zaproponowanie przykładowego harmonogramu aktualizacji w firmie klienta

VII. Wdrożenie CAD

 1. W ramach pakietu 3-Letniego SOLIDEXPERT ofertuje darmową realizację wdrożenia CAD.
 2. Wdrożenie jest realizowane zdalnie i wykonywane w godzinach pracy dostawcy (8:00-16:00), w terminie uzgodnionym z SOLIDEXPERT.
 3. Chęć realizacji wdrożenia CAD, klient powinien zgłosić swojemu opiekunowi handlowemu.
 4. Nieskorzystanie z promocji w przysługującym terminie tj. 1 roku od daty zakupu o którym mowa w pkt II.4, nie przedłuża jej na kolejny okres.
 5. Zakres i czas realizacji Wdrożenia CAD ustalany jest indywidualnie. Łączny czas na wdrożenie nie powinien przekraczać 8 godzin roboczych. W czasie Wdrożenia CAD uwzględnia się czas przeznaczony na:
  1. Spotkania przygotowujące zakres wdrożenia na linii SOLIDEXPERT – KLIENT
  2. Opracowanie planu wdrożenia
  3. Przygotowanie odpowiednich szablonów, formatek, kart właściwości itp. – realizowane po stronie SOLIDEXPERT bez udziału KLIENTA
  4. Wykonanie usługi wdrożenia
   Więcej informacji: https://solidexpert.com/wdrozenia-cad/

VIII. Pomoc w uzyskaniu certyfikacji

 1. W ramach pakietu 2-Letniego oraz 3-Letniego, SOLIDEXPERT zapewnia klientowi pomoc w uzyskaniu certyfikacji producenta.
 2. Jako „certyfikację producenta” SOLIDEXPERT rozumie certyfikaty CSWA (Certified SOLIDWORKS Associate) oraz CSWP (Certified SOLIDWORKS Professional).
 3. Każda licencja Programu z aktywną subskrypcją dostarcza możliwość przystąpienia do bezpłatnej certyfikacji raz na pół roku.
 4. W przypadku chęci płatnej certyfikacji SOLIDEXPERT nie opłaca za Klienta kosztów uzyskania egzaminów.
 5. Jako „pomoc w uzyskaniu certyfikacji” SOLIDEXPERT rozumie zorganizowanie w każdym roku trwania Subskrypcji, jednorazowego maksymalnie 4-godzinego webinaru on-line, na którym przekazane zostaną informacje pomocne w trakcie zdobywania certyfikacji (np. sposób przeprowadzania egzaminu, przykładowe pytania i modele – na podstawie poprzednich egzaminów).
 6. Klient uczestniczący w promocji zostanie poinformowany drogą mailową o możliwości uczestnictwa w webinarze, którego termin ustala SOLIDEXPERT.
 7. W przypadku braku uczestnictwa w webinarze Klientowi nie przysługuje prawo jego ponownego odrobienia.
 8. SOLIDEXPERT nie daje gwarancji pozytywnego zdania egzaminu i uzyskania certyfikacji, które to są zależne od wiedzy i zaangażowania kursanta.

IX. Naruszenie warunków Promocji

 1. Ustala się, że za rażące naruszenie warunków Promocji przez Klienta uważane będzie w szczególności:
  1. nie uiszczenie należności za jakąkolwiek fakturę wystawioną przez SOLIDEXPERT z tytułu jakichkolwiek towarów lub usług nabywanych przez Klienta na warunkach nin. Promocji, w szczególności faktury profroma o których mowa w pkt IV lub V, pomimo skierowania do Klienta wezwania na piśmie z wyznaczeniem w tym celu terminu dodatkowego; lub
  2. złożenie przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu przedłużenia Subskrypcji w odniesieniu do któregokolwiek okresu Subskrypcji wchodzącego w okres objęty Pakietem Subskrypcji; lub
  3. inne działanie lub zaniechanie Klienta (w szczególności zmiana ACR), skutkujące niemożnością dokonania przez SOLIDEXPERT przedłużenia Subskrypcji wchodzącej w okres objęty Pakietem Subskrypcji.
 2. W przypadku rażącego naruszenia warunków Promocji przez Klienta, Klient traci ze skutkiem natychmiastowym prawo do jakichkolwiek dalszych Korzyści podanych nin. Regulaminem, a wartość Korzyści dotychczas uzyskanych zobowiązany jest zwrócić do SOLIDEXPERT.
 3. Na wartości Korzyści dotychczas uzyskanych dla celów ww. rozliczenia składa się:
  1. w stosunku do Rabatu od ceny katalogowej Subskrypcji (pkt IV) – kwota tak przyznanego Klientowi rabatu plus należny podatek VAT
  2. w stosunku do Rabatu na szkolenia (pkt V) – kwota tak przyznanego Klientowi rabatu plus należny podatek VAT;
  3. w stosunku do usług o których mowa w pkt VI-VIII (rabat na szkolenia, ) – kwota stanowiąca iloczyn czasu pracy SOLIDEXPERT na realizację tychże usług oraz ryczałtowej stawki godzinowej wynoszącej 65 EURO netto plus należny podatek VAT.
 4. Z tytułu zwrotu wartości Korzyści dotychczas uzyskanych naliczonych zgodnie z powyższym SOLIDEXPERT uprawniony jest obciążyć Klienta fakturą VAT, płatną przelewem w terminie podanym na fakturze, nie później aniżeli do 30 dni od daty wystawienia faktury VAT.

X. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji bądź spraw z tym związanych Klienci winni zgłaszać pocztowo na adres: SOLIDEXPERT POLSKA SP. Z O.O., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@solidexpert.com
 2. Reklamacja powinna zawierać dane firmy, dane kontaktowe oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez SOLIDEXPERT w terminie 21 dni od daty ich otrzymania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 5. Roszczenia nierozpatrzone lub nie uwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone przed sądem powszechnym właściwym wedle siedziby SOLIDEXPERT.

XI. RODO

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), udostępnionych SOLIDEXPERT przez Klienta w związku z udziałem w Promocji jest SOLIDEXPERT POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0001065847, NIP: 677-238-02-30. Szczegółowe informacje na temat celów, podstaw prawnych oraz zasad przetwarzania danych osobowych przez SOLIDEXPERT, w tym dot. odbiorców danych osobowych, czasu przechowywania danych, uprawnień osób, których dane dotyczą znajdują się na stronie internetowej www.solidexpert.com. Klient składając Zgłoszenie potwierdza zapoznanie się z w/wym. informacjami o przetwarzaniu danych osobowych, jak również przekaże osobom wyznaczonym do wzajemnych kontaktów i współpracy przy realizacji udziału w Promocji informację o możliwości zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez SOLIDEXPERT.

XII. Postanowienia końcowe

 1. Udział Klienta w Promocji oznacza akceptację warunków Promocji podanych niniejszym Regulaminem.
 2. SOLIDEXPERT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, jak również do odwołania Promocji w każdym czasie, bez podania powodu.
 3. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, SOLIDEXPERT udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację na stronie Promocji.
 4. Zmiana Regulaminu ani odwołanie Promocji nie pozbawia Klientów praw nabytych ani nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej