aktualności

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenia – ruszył nabór wniosków na rok 2021!

Chcesz podnieść kompetencje oraz umiejętności swoje lub/i swoich pracowników?! Dostosować je do zmieniających się ciągle wymagań na rynku pracy?! Skorzystaj z dofinansowania szkoleń pracowników i pracodawców. W roku 2021 łączna pula środków z KFS wynosi aż 259 mln zł.

Chcesz podnieść kompetencje oraz umiejętności swoje lub/i swoich pracowników? Dostosować je do zmieniających się ciągle wymagań na rynku pracy?

Skorzystaj z dofinansowania szkoleń pracowników i pracodawców. W roku 2021 łączna pula środków z KFS przeznaczona na cele szkoleniowe wynosi aż 259 mln zł.

Dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleń to świetna okazja na podniesienie Twoich kompetencji i pracowników Twojej firmy. W ramach dofinansowań można skorzystać ze wszystkich szkoleń oferowanych przez nasze Centrum Szkoleniowe SOLIDWORKS i CAMWorks. Zapraszamy do zapoznania się z naszym portfolio szkoleń, w który znajduje się blisko 50 różnych  tematów na poziomie podstawowym i zaawansowanym.

Kto może się otrzymać dofinansowanie z KFS?

O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. WAŻNE! Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Jaki jest poziom dofinansowania?

Możesz otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Jak uzyskać dofinansowanie KFS na organizację szkoleń realizowanych w SOLIDEXPERT?

Pracodawca składa wniosek o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności zgodnie z terminami naboru określonymi przez PUP. Poszczególne etapy ubiegania się o dofinansowanie na szkolenia ze środków KFS zostały przedstawione na diagramie obok.

O kolejności rozpatrywania wniosków decydować będzie data wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy oraz zgodność wniosku z obowiązującymi priorytetami. Wnioski, które wpłyną przed rozpoczęciem lub po zakończeniu naboru nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Uwaga! Każdy Urząd Pracy stosuje własne, odrębne zasady dotyczące składania wniosków i ich wzory. Przed złożeniem wniosku zaleca się sprawdzenie dostępność środków z KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy.

W doborze odpowiednich szkoleń SOLIDWORKS i CAMWorks pomoże nasz doradca. Zapraszamy do kontaktu. Pełna oferta szkoleń technicznych znajduje się w naszym Katalogu Szkoleń, który zawiera wymagania, szczegółowy zakres tematyczny, czas trwania i ceny wszystkich szkoleń oferowanych przez SOLIDEXPERT .

Priorytety wydatkowania KFS w roku 2021

Środki mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy według priorytetów określonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (możliwe jest wskazanie jednego lub kilku priorytetów) tj.:

Priorytety tzw. „puli Ministra” czyli kwota 205 444 tys. zł:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych; (wykaz zawodów deficytowych dostępny jest na stronie https://barometrzawodow.pl/),
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 7. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 8. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Priorytety Rady Rynku Pracy tzw. rezerwy KFS czyli kwota 51 361 tys. zł:

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

W przypadku pytań lub chęci otrzymania oferty na szkolenia zapraszamy do kontaktu!

Małgorzata Śmierciak
Specjalista ds. szkoleń
msmierciak@solidexpert.com
+48 539 774 651

,

zapisz się na newsletter

  Jesteś zainteresowany rozwiązaniem SOLIDWORKS?

  30 dni testów oprogramowania bez zobowiązań - sprawdź już teraz!

  Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej