Regulamin

1. Organizatorem szkoleń jest firma SOLIDEXPERT Sp. z o.o. (dalej: SOLIDEXPERT) z siedzibą w Krakowie, ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159.
2. SOLIDEXPERT organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie internetowej: https://solidexpert.com/szkolenia/ oraz w dokumencie „Katalog szkoleń”.
3. Szkolenia odbywają się w Centrum Szkoleniowym SOLIDEXPERT w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44, 5 piętro, w oddziale SOLIDEXPERT w Gdańsku przy ulicy Azymutalnej 9.
4. Szkolenia wyjazdowe (np. w siedzibie Klienta) możliwe są w przypadku zorganizowanej grupy min. 4–osobowej. Całkowity koszt szkolenia wyjazdowego wzrasta o koszty delegacji Instruktora prowadzącego szkolenie, tj.:

5. Szkolenia komercyjne organizowane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Szkolenia studenckie odbywają się w soboty i niedziele.
6. Szkolenia przeprowadzane są w grupach:

7. Koszt szkolenia obejmuje: udział w zajęciach (z wyłączeniem kosztów dojazdu, noclegu, parkingu), *komplet podręczników szkoleniowych (szkolenia zaawansowane: podręczniki anglojęzyczne) lub/i materiałów elektronicznych w formie prezentacji, plików PDF itp. ( wg informacji w „Katalogu szkoleń”, *, **poczęstunek/obiad, certyfikat ukończenia szkolenia.
8. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną lub wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://solidexpert.com/szkolenia/terminy/ oraz wniesienie opłaty za szkolenie.
9. Odpłatność za szkolenie pobierana jest przez organizatora z góry, na podstawie faktury proforma.
10. Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest najpóźniej na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w zakreślonym powyżej terminie, uczestnikowi przysługuje prawo udziału w szkoleniu w innym terminie w okresie jednego roku od daty uiszczenia odpłatności. Powiadomienie o rezygnacji w późniejszym terminie powoduję utratę wykupionego szkolenia.
11. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników organizator zastrzega możliwość zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem.
12. Przesłanie wypełnionego zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z zawarciem umowy pomiędzy SOLIDEXPERT a uczestnikiem szkolenia.
13. W sprawach organizacyjnych uczestnicy powinni kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej szkolenia@solidexpert.com lub pod tel. +48 12 626 06 00.
14. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Z roku 1997, nr 133, poz. 883), uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SOLIDEXPERT w celu organizowania i realizacji szkolenia. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub usunięcia.

* Nie dotyczy szkoleń studenckich

** Nie dotyczy szkoleń wyjazdowych

© 2015 SOLIDEXPERT Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159 | TEL: +48 12 626 06 00, FAX: +48 12 626 00 92