RODO

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 
 

Realizując obowiązek wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej: „RODO”, Spółka SOLIDEXPERT POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie (dalej jako: „Spółka”) informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych podmiotów współpracujących ze Spółką, w szczególności osób zawierających ze Spółką umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, osób działających w imieniu podmiotów gospodarczych niebędących osobami fizycznymi, które zawierają umowy ze Spółką, osób kontaktujących się ze Spółką w związku z zamiarem nawiązania współpracy lub wyznaczonych do kontaktu w związku z wykonaniem w/wym. umów, jak również osób kierujących do Spółki korespondencję oraz o prawach przysługujących w/wym. osobom.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Spółka SOLIDEXPERT POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Gabrieli Zapolskiej 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0001065847, NIP: 677-238-02-30 (dalej także jako: „Administrator”).

II. Kontakt z Administratorem

W sprawach dot. danych osobowych prosimy o kontakt pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na wskazane niżej adresy:

G. Zapolskiej 44; 30-126 Kraków
e-mail: biuro@solidexpert.com

III. Cele i prawne podstawy przetwarzania

Przy przetwarzaniu danych osobowych, Administrator może powołać się na jedną lub więcej spośród niżej wymienionych podstaw prawnych, w zależności od okoliczności:

a) 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie danych dla celów zawarcia i wykonania umowy bądź dla podjęcia odpowiednich działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,

b) 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do realizacji ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego, w szczególności w zakresie obowiązkowego przechowywania dokumentacji rachunkowej i podatkowej,

c) 6 ust 1 lit. f) RODO – przetwarzanie danych w zakresie niezbędnym do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności: (i) dla potrzeb współpracy lub wykonania zawartej umowy, (ii) dla potrzeb ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami (iii) w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytania, żądania i wnioski związane z prowadzoną przez Administratora działalnością oraz prowadzenia dalszej korespondencji w tym zakresie

d) 6 ust. 1 lit. a) RODO – przetwarzanie danych może następować również w oparciu o zgodę udzieloną przez osobę, której dane dotyczą we wszystkich tych przypadkach, gdzie dla przetwarzania danych osobowych wymagana jest tego rodzaju zgoda.

 IV. Okres przechowywania danych

  1. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem i wykonaniem umowy Administrator będzie przetwarzać przez czas niezbędny do wykonania umowy oraz będzie je przechowywać przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi obowiązkowej archiwizacji oraz czas niezbędny dla rozstrzygnięcia ewentualnych, wzajemnych roszczeń (do czasu przedawnienia roszczenia lub zakończenia sporu).
  2. Dane osobowe pozyskane w ramach rokowań, negocjacji, rozmów poprzedzających zawarcie umowy – o ile nie dojdzie do zawarcia umowy –  będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania.
  3. Dane pozyskane w związku z prowadzoną korespondencją będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania bądź przez czas niezbędny do obrony przed roszczeniami / dochodzenia roszczeń – o ile korespondencja dotyczy roszczeń zgłoszonych wobec /przez Administratora.
  4. W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody, dane będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, chyba że wcześniej staną się zbędne dla celu, w jakim były przetwarzane.

V. Odbiorcy danych:

Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych są:

a) usługodawcy zewnętrzni Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt III, tj. w szczególności podmioty świadczące obsługę księgową, usługi doradcze, obsługę prawną, audytorzy zewnętrzni, firmy pocztowe i kurierskie (w związku z obsługą korespondencji), dostawcy usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności świadczący obsługę techniczną systemów teleinformatycznych);

b) podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

 VI. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  1. Podanie danych osobowych dla potrzeb zawarcia lub wykonania umowy ma charakter dobrowolny, jednakże bez podania niezbędnych danych zawarcie lub wykonanie umowy nie będzie możliwe.
  2. Podanie danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją jest dobrowolne, jednak brak podania danych koniecznych do udzielenia odpowiedzi, wykluczy możliwość jej udzielenia.

VII. Monitoring

Administrator informuje jednocześnie, że na terenie stref publicznych budynku, w którym znajduje się jego siedziba oraz w jego bezpośrednim otoczeniu stosowany jest monitoring wizyjny, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.  Administratorem danych osobowych w zakresie wizerunku utrwalonego za pomocą monitoringu jest zarządca obiektu. Administrator nie przetwarza danych z monitoringu.

VIII.  Prawa osób, których dane dotyczą:

Osobom,  których dane są przetwarzane przez Administratora przysługują następujące prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii – zgodnie z art. 15 RODO
b) prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych lub uzupełniania danych niekompletnych – zgodnie z art. 16 RODO,
c) prawo usunięcia danych – zgodnie z art. 17 RODO,
d) prawo ograniczenia przetwarzania danych – zgodnie z art. 18 RODO,
e) prawo przenoszenia danych – w przypadkach określonych w art. 20 RODO,
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – zgodnie z art. 21 RODO,
g) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania do czasu cofnięcia zgody.
h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Dane osobowe nie są również wykorzystywane do profilowania bez wcześniej zgody osoby, której dotyczą.

 X. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Administrator nie przekazuje danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej