CST Studio Suite

CST Studio Suite to zaawansowany pakiet oprogramowania dedykowany do symulacji zjawisk elektromagnetycznych w 3D, który pozwala na projektowanie, analizę i optymalizację elektromagnetycznych (EM) komponentów i systemów. CST Studio Suite zapewnia zestaw różnych solverów do zastosowań w szerokim spektrum pola elektromagnetycznego, zgromadzonych w obrębie jednego spójnego interfejsu graficznego. Solvery mogą zostać sprzężone w celu przeprowadzania symulacji hybrydowych, umożliwiając inżynierom w prosty i efektywny sposób analizę całych, wieloelementowych systemów. Podstawowe tematy analizy EM obejmują takie zagadnienie jak: wydajność i efektywność anten i filtrów, kompatybilność elektromagnetyczną i zakłócenia (EMC/EMI), ekspozycję ludzkiego ciała na pole elektromagnetyczne, elektromechaniczne efekty w silnikach i generatorach oraz efekty termiczne w urządzeniach dużej mocy.

CST Studio Suite – opis rozwiązania

CST Studio Suite wykorzystywany jest w wiodących firmach inżynieryjnych i technologicznych na całym świecie. Symulacje EM umożliwiają wykorzystanie wirtualnego prototypowania – wydajność urządzania może zostać zoptymalizowana, potencjalne problemy zgodności mogą zostać zidentyfikowane i rozwiązane na wczesnym etapie projektu oraz liczba wymaganych fizycznych prototypów możne zostać znacząco zredukowana. CST Studio Suite ofertuje klientom przewagę ich produktów na rynku, znacząco skracając cykle rozwoju i pozwalając na redukcję kosztów.

Modelowanie systemów elektromagnetycznych
Dzięki System Assembly and Modeling (SAM), CST Studio Suite zapewnia środowisko które upraszcza zarządzanie projektami symulacyjnymi, umożliwiając intuicyjne tworzenie układów elektromagnetycznych (EM) i bezpośrednie zarządzanie złożonymi układami symulacji korzystając z modelowania schematycznego. Struktura SAM może zostać wykorzystana do analizy i optymalizacji całego urządzenia składającego się z wielu pojedynczych elementów. Są on opisane przez odpowiednie wielkości fizyczne takie jak prąd, pole lub parametry rozproszenia. SAM umożliwia wykorzystanie najbardziej efektywnych solverów dla każdego z komponentów.

SAM ułatwia użytkownikom porównanie wyników różnych solverów lub konfiguracji modelów w obrębie jednej symulacji oraz automatycznie wykonuje obróbkę końcową wyników (post-processing). Ponadto SAM umożliwia konfigurację połączonej sekwencji przebiegów solvera do symulacji hybrydowych i zagadnień sprzężonych (multiphysics).  Przykładowo, wyniki symulacji EM mogą zostać wykorzystane do obliczenia efektów termicznych, a następnie do deformacji strukturalnych, które kolejno posłużą do kolejnej symulacji EM – analizy odstrojenia. To połączenie różnych poziomów symulacji pozwala zredukować zasoby obliczeniowe wymagane do dokładnej analizy złożonego modelu.

Możliwości wymiany danych
Doskonała integracja przepływu informacji dostępna w CST Studio Suite zapewnia niewodną opcję wymiany danych, która pozwala na redukcje obciążenia pracą konstruktorów. CST Studio Suite jest znane z doskonałych możliwości importu danych CAD i EDA. Zawansowane mechanizmy regeneracji, które przywracają spójność wadliwych lub niezgodnych danych, są w szczególności istotne, ponieważ nawet jeden uszkodzony element może uniemożliwić wykorzystanie całej części.

Dzięki dwukierunkowemu połączeniu miedzy programem CAD a CST Studio Suite, całkowicie sparametryzowane modele mogą zostać zaimportowane, a zmiany w projekcie są automatycznie wprowadzane w modelu symulacji. Oznacza to że wyniki optymalizacji i badania wpływu parametrów mogą zostać zaimportowane bezpośrednio do głównego modelu. Poprawia to przepływ informacji i redukuje czas i ilość pracy wymaganą do optymalizacji projektu.

Interfejs programu

Wideo

Simulation User Experiences with SIMULIA CST Studio Suite

Dostępne Solvery

Asymptotic

Solver typu ray tracing, wydajny w przypadku bardzo dużych struktur, w których solver typu full-wave nie jest wymagany. Solver Asymptotic opiera się na metodzie Shooting Bouncing Ray (SBR) będącej rozszerzeniem optyki fizycznej i jest odpowiedni do symulacji wielkości rzędu wielu tysięcy długości fali. Zastosowania: - Bardzo duże elektrycznie konstrukcje - Wydajność anten - Analiza rozproszona

Eigenmode

Solver 3D dedykowany do symulacji struktur rezonansowych, zawierający metody: Advanced Krylov Subspace (AKS) oraz Jacobi-Davidson (JDM). Typowymi zastosowaniami solver Eigenmode są wysokorezonansowe struktury filtrów, wnęki akceleratora cząstek oraz lampy o fali bieżącej. Solver Eigenmode wspiera analizę wrażliwości umożliwiając bezpośrednie obliczenie efektu odstrojenia deformacji strukturalnej. Zastosowania: - Filtry - Wnęki elektromagnetyczne - Metamateriały i struktury periodyczne

Filter Designer 3D

Narzędzie do projektowania filtrów pasomowoprzepustowych i diplekserowych, w którym wytwarzany jest szereg sprzężonych topologii macierzy do zastosowania w technologii opartej na arbitralnie sprzężonych rezonatorach. Oferuje również wybór bloków konstrukcyjnych do realizacji filtra 3D przy użyciu modelowania złożeń. Dodatkowa funkcjonalność obejmuje ekstrakcję macierzy sprzężeń, która może być bezpośrednio wykorzystana do optymalizacji modelu symulacyjnego lub jako pomoc w dostrajaniu złożonego sprzętu poprzez pomiary w czasie rzeczywistym za pomocą analizatora sieci. Zastosowania: - Filtry sprzężone krzyżowo dla różnych technologii elektromagnetycznych (np. wnęki, mikroopaski, dielektryki) - Wspomagające strojenie sprzętu filtrującego (z łączem wektorowego analizatora sieci)

Frequency Domain

Potężny i wielozadaniowy, pełnofalowy solver 3D, bazujący na metodzie elementów skończonych (FEM). Oferuje doskonałą wydajność symulacji dla wielu różnych komponentów. Ponieważ solver Frequency Domain może obliczać wszystkie porty w tym samym czasie, jest to efektywne narzędzie do symulacji systemów wieloportowych takich jak złącza i macierze. Dodatkowo solver Frequency Domain zawiera narzędzie do redukcji rzędu modelu (model order reduction), które może przyśpieszyć symulacje struktur rezonansowych takich jak filtry. Zastosowania: - Ogólne aplikacje wysokiej częstotliwości z wykorzystaniem modeli o małej i średniej wielkości - Struktury rezonansowe - Układy wieloportowe - Elektronika 3D

Integral Equation

Pełnofalowy solver 3D, bazujący na metodzie momentów (MOM) i szybkiej wielopoziomowej metody wielobiegunowej (MLFMM). Solver Integral Equation korzysta z metody całkowania powierzchniowego, która jest bardziej efektywna niż metoda pełnych objętości w symulowaniu wielkich modeli z dużą ilością pustej przestrzeni. Solver Integral Equation zawiera narzędzie do analizy trybów charakterystycznych (CMA), które oblicza mody obsługiwane przez strukturę. Zastosowania: - Aplikacje wysokiej częstotliwości z wykorzystaniem wielkich modeli elektrycznych - Analiza trybów charakterystycznych

Multilayer

Pełnofalowy solver 3D, bazujący na metodzie momentów (MOM). Solver Multilayer korzysta z metody całkowania powierzchniowego i jest optymalny do symulacji planarnych struktur mikrofalowych. Zawiera narzędzie do analizy trybów charakterystycznych (CMA), które oblicza mody obsługiwane przez strukturę. Zastosowania: - MMIC - Anteny planarne - Sieci zasilające

Time Domain

Potężny i wielozadaniowy, pełnofalowy solver 3D, w którym zaimplementowane są dwie metody numeryczne: finite integration technique (FIT) oraz transmission line matrix (TLM). Solver Time Domain umożliwia przeprowadzenia symulacji szerokopasmowych w jednym cyklu obliczeniowym. Obsługa akceleracji sprzętowej i obliczeń klastrowych MPI, sprawia że solver jest odpowiedni dla wyjątkowo dużych, złożonych i bogatych w szczegóły symulacji. Zastosowania: - Ogólne aplikacje wysokiej częstotliwości z wykorzystaniem modeli o średniej i dużej wielkości - Efekty przejściowe - Elektronika 3D

Hybrid Solver Task

Pozwala na sprzężenie solverów: Time Domain, Frequency Domain, Integral Equation i Asymptotic w celu prowadzenia symulacji hybrydowych. W projektach symulacyjnych, które zawierają bardzo szeroki zakres częstotliwości pasm lub struktury elektryczne z bardzo drobnymi detalami, obliczenia mogą być prowadzone efektywnie z wykorzystaniem różnych solverów dla rożnych części. Obliczone pole są transferowane między źródłami pola, z wykorzystaniem dwukierunkowych połączeń między solverami w celu zapewnienia dokładnych symulacji. Zastosowania: - Małe anteny w bardzo dużych strukturach - Symulacje EMC - Symulacje ciała człowieka w złożonych środowiskach

Electrostatic

Solver 3D dedykowany do symulacji statycznych pól elektrycznych. Jest odpowiedni do zastosowań takich jak sensory, gdzie ładunek elektryczny lub pojemność jest istotna. Ze względu na swoja szybkość jest bardzo przydatny w zagadnieniach optymalizacyjnych np. elektrod i izolatorów. Zastosowania: - Sensory i ekrany dotykowe - Sprzęt energetyczny - Urządzenia z naładowanymi cząstkami i lampy rentgenowskie

Stationary Current

Solver 3D dedykowany do symulacji przepływu prądu stałego przez urządzenia, zwłaszcza z elementami stratnymi. Solver może zostać wykorzystany do charakterystyki właściwości elektrycznych elementów stałoprądowych lub elementów w których prądy wirowe lub efekty przejściowe są pomijalne. Zastosowania: - Sprzęt dużej mocy - Maszyny elektryczne - Sieć dystrybucji zasilania PCB

Magnetostatic

Solver 3D dedykowany do symulacji statycznych pól magnetycznych. Solver Magnetostatic jest w szczególności użyteczny w symulacjach magnesów, sensorów oraz maszyn elektrycznych takich jak silniki i generatory, w przypadkach kiedy efekty przejściowe i prądy wirowe nie są krytyczne. Zastosowania: - Sensory - Maszyny elektryczne - Magnesy skupiające wiązkę cząstek

Frequency Domain

Solver 3D dedykowany do symulacji zachowań harmonicznych czasowych w układach niskoczęstotliwościowych, zawierający magneto quasi-statyczne (MQS), elektro quasi-statyczne (EQS) i pełnofalowe implementacje. Solver ten jest w szczególności użyteczny w symulacjach które zawierają efekty domenowo-częstotliwościowe oraz gdzie źródłami są cewki. Zastosowania: - Sensory oraz badania nieniszczące (NDT) - RFID oraz bezprzewodowy transfer mocy - Systemy szyn elektrycznych

Time Domain

Solver 3D dedykowany do symulacji zachowania przejściowego w systemach niskoczęstotliwościowych, zawierający magneto quasi-statyczne (MQS) i elektro quasi-statyczne (EQS) implementacje. Solver MQS jest odpowiedni do problemów dotyczących prądów wirowych, nieliniowych efektów i efektów przejściowych takich jak ruch czy napór. Solver EQS jest odpowiedni dla problemów rezystancyjno-pojemnościowych i aplikacji HV-DC. Zastosowania: - Maszyny elektryczne i transformatory - Silniki i generatory - Izolacje, systemy szyn elektrycznych, rozdzielnice

Thermal Steady State Solver

Pozwala symulować rozkłady temperatury w systemach stacjonarnych. Źródła ciepła mogą zawierać straty generowane przez pola elektryczne i magnetyczne, prądy, kolizję cząstek, ciepło generowane przez ciało ludzkie jak i również przez innej źródła zdefiniowane przez użytkownika. Bezproblemowo łączony z elektromagnetycznymi solverami zawartymi w CST Studio Suite, solver Thermal Steady State umożliwia obliczenia rozkładów temperatury w urządzeniach oraz ich wpływ na wydajność elektromagnetyczną Zastosowania: - Komponenty i urządzania elektroniczne dużej mocy, takie jak płytki obwodów drukowanych (PCB), filtry, anteny, itp. - Urządzenia medyczne i analiza ciepła generowane przez ciało człowieka

Thermal Transient Solver

Pozwala na symulację rozkładu temperatury w systemach zależnych od czasu. Źródła ciepła mogą zawierać straty generowane przez pola elektryczne i magnetyczne, prądy, kolizję cząstek, ciepło generowane przez ciało ludzkie jak i również przez innej źródła zdefiniowane przez użytkownika. Bezproblemowo połączony z elektromagnetycznymi solverami zawartymi w CST Studio Suite, solver Thermal Transient umożliwia obliczenia rozkładów temperatury w urządzeniach i ich wpływ na wydajność elektromagnetyczną Zastosowania: - Komponenty i urządzania elektroniczne dużej mocy, takie jak płytki PCB, filtry, anteny, itp. - Urządzenia medyczne i analiza ciepła generowane przez ciało człowieka

Conjugate Heat Transfer Solver

Solver korzystający z obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) to symulacji przepływów płynów i rozkładów temperatury w systemie. Solver Conjugate Heat Transfer zawiera efekty cieplne z wszystkich mechanizmów transportu ciepła: przewodzenia, konwekcji i promieniowania oraz może uwzględniać źródła ciepła wynikające z elektromagnetycznych strat tak jak w solverach Thermal Steady State i Thermal Transient. Urządzenia takie jak wentylatory, ekrany perforowane, materiały złącz termicznych oaz kompaktowe modele termiczne (CTM) mogą być modelowane bezpośrednio z wykorzystaniem tego solvera. Zastosowania: - Chłodzenie elektroniki: naturalna i wymuszona konwekcja elementów i urządzeń elektronicznych dużej mocy, takich jak PCB, filtry, anteny, obudowy, itp. z zainstalowanymi urządzeniami chłodzącymi takimi jak: wentylatory i radiatory.

Mechanical Solver

Pozwala na obliczenie naprężeń mechanicznych i deformacji wywołanych siłami elektromagnetycznymi i rozszerzalnością cieplną. Został zaprojektowany do użytkowania w połączniu z innymi solverami elektromagnetycznymi i termicznymi do oceny możliwego wpływu sił i nagrzewania na działanie urządzenia. Zastosowania: - Odstrajanie filtrów - Deformacja płytek PCB - Siła Lorentza działająca na przyśpieszone cząstki

Particle-in-Cell

Wszechstronna i spójna metoda symulacji śledzenia cząstek (particle tracking) która pozwala na obliczenie trajektorii cząstek jak i pola elektromagnetycznego w domenie czasowej, uwzględniające efekty ładunku przestrzennego i wzajemne oddziaływanie miedzy cząstkami. Pozwala to na wykorzystanie tego solvera do symulacji ogromnej ilości różnych urządzeń, w których interakcja między cząstkami a polami o wysokiej częstotliwości jest ważna, jak i również w symulacjach urządzeń wielkiej mocy, gdzie zwielokrotnienie elektronów stanowi ryzyko. Zastosowania: - Elementy akceleratora - Urządzenia wolnofalowe - Multipacja

Particle Tracking

Solver 3D dedykowany do symulacji trajektorii cząstek przez pole elektromagnetyczne. Efekt przestrzennego ładunku może zostać uwzględniony korzystając z opcji Gun Iteration. Różne modele emisji takiej jak: stały (fixed), limitowany ładunek przestrzenny (space charge limmited), emisja termionowa i polowa są dostępne, co pozwala na symulacje elektronów wtórnych. Zastosowania: - Źródła cząstek - Magnesy skupiające i sterujące wiązką - Komponenty akceleratora

Wakefield

Solver pozwala na obliczenia pól dookoła wiązek cząstek, reprezentowanych przez linie prądu i wzbudzone pola powstałe z interakcji z nieciągłościami w otaczającej strukturze. Zastosowania: - Wnęki - Kolimatory - Monitory położenia wiązki

PCB Solvers

Narzędzie do analizy integralności sygnału (SI), integralności mocy (PI) i kompatybilności elektromagnetycznej płytek obwodu drukowanego (PCB). Łatwo integruje się z przepływem projektowym EDA, zapewniając potężne filtry importu dla popularnych narzędzi od Cadence, Zuken i Altium. Efekty takie jak rezonanse, odbicia, przesłuchy, odbicia zasilania/uziemienia i jednoczesne szumy przełączania (SSN) mogą być symulowane na dowolnym etapie rozwoju produktu, od faz przed rozplanowaniem do faz po rozmieszczeniu. CST Studio Suite zawiera trzy różne typy solverów – 2D Transmission Line, 3D Partial Element Equivalent Circuit (PEEC) i 3D Finite Frequency-Domain (FEFD) – oraz narzędzia do analizy PI, SI i spadku IR. Zastosowania: - Szybkie projekty PCB - Energoelektronika

Rule Check

Narzędzie do sprawdzania reguł projektowania EMC, SI i PI, które odczytuje popularne formaty płytek z Cadance, Mentor Graphics i Zunken jak i również pliki ODB++ (no, Altium) i porównuje projekt PCB z pakietem EMC lub SI. Jądrem Rule Check jest dobrze znane oprogramowanie EMSAT. Użytkownik może wyznaczać różne sieci i komponenty które są krytyczne dla EMC, takie jak sieci we/wy, sieci zasilania/uziemienia, i kondensatory odsprzęgające. Solver Rule Check uwalnia od nudy i usuwa błąd ludzki, analizując kolejno każdą krytyczna sieć, aby sprawdzić czy nie narusza on żadnej z wybranych zasad projektowych EMC lub SI. Po zakończeniu procesu sprawdzania reguł, naruszenia reguł EMC można wyświetlić graficznie lub jako dokument HTML. Zastosowania: - Sprawdzanie elektromagnetycznej zgodności (EMC) projektu PCB - Sprawdzanie integralności sygnału (SI) i mocy (PI) projektu PCB

Cable Harness Solver

Narzędzie dedykowane do analizy 3D: integralności sygnału (SI), emisji przewodzonej (CE), emisji promieniowanej (RE) i podatności elektromagnetycznej (EMS) złożonych układów kabli w dużych systemach elektrycznych. Zawiera szybką i dokładną technikę modelowania linii przesyłowych dla konfiguracji wiązek kablowych w otoczeniu metalicznym lub dielektrycznym 3D. Łącząc solver Cable Harness z innymi solverami wysokiej częstotliwości, możliwe jest efektywne symulowanie struktur zawierających złożone wiązki kabli w 3D. Zastosowania: - Integralność sygnału (SI) i elektromagnetyczna zgodności (EMC) kabli - Układy wiązek kabli w pojazdach i samolotach - Kable hybrydowe w elektronice użytkowej

Asymptotic

Eigenmode

Filter Designer 3D

Solver typu ray tracing, wydajny w przypadku bardzo dużych struktur, w których solver typu full-wave nie jest wymagany. Solver Asymptotic opiera się na metodzie Shooting Bouncing Ray (SBR) będącej rozszerzeniem optyki fizycznej i jest odpowiedni do symulacji wielkości rzędu wielu tysięcy długości fali. Zastosowania: - Bardzo duże elektrycznie konstrukcje - Wydajność anten - Analiza rozproszona

Solver High Frequency

Solver 3D dedykowany do symulacji struktur rezonansowych, zawierający metody: Advanced Krylov Subspace (AKS) oraz Jacobi-Davidson (JDM). Typowymi zastosowaniami solver Eigenmode są wysokorezonansowe struktury filtrów, wnęki akceleratora cząstek oraz lampy o fali bieżącej. Solver Eigenmode wspiera analizę wrażliwości umożliwiając bezpośrednie obliczenie efektu odstrojenia deformacji strukturalnej. Zastosowania: - Filtry - Wnęki elektromagnetyczne - Metamateriały i struktury periodyczne

Solver High Frequency

Narzędzie do projektowania filtrów pasomowoprzepustowych i diplekserowych, w którym wytwarzany jest szereg sprzężonych topologii macierzy do zastosowania w technologii opartej na arbitralnie sprzężonych rezonatorach. Oferuje również wybór bloków konstrukcyjnych do realizacji filtra 3D przy użyciu modelowania złożeń. Dodatkowa funkcjonalność obejmuje ekstrakcję macierzy sprzężeń, która może być bezpośrednio wykorzystana do optymalizacji modelu symulacyjnego lub jako pomoc w dostrajaniu złożonego sprzętu poprzez pomiary w czasie rzeczywistym za pomocą analizatora sieci. Zastosowania: - Filtry sprzężone krzyżowo dla różnych technologii elektromagnetycznych (np. wnęki, mikroopaski, dielektryki) - Wspomagające strojenie sprzętu filtrującego (z łączem wektorowego analizatora sieci)

Solver High Frequency

Frequency Domain

Integral Equation

Multilayer

Potężny i wielozadaniowy, pełnofalowy solver 3D, bazujący na metodzie elementów skończonych (FEM). Oferuje doskonałą wydajność symulacji dla wielu różnych komponentów. Ponieważ solver Frequency Domain może obliczać wszystkie porty w tym samym czasie, jest to efektywne narzędzie do symulacji systemów wieloportowych takich jak złącza i macierze. Dodatkowo solver Frequency Domain zawiera narzędzie do redukcji rzędu modelu (model order reduction), które może przyśpieszyć symulacje struktur rezonansowych takich jak filtry. Zastosowania: - Ogólne aplikacje wysokiej częstotliwości z wykorzystaniem modeli o małej i średniej wielkości - Struktury rezonansowe - Układy wieloportowe - Elektronika 3D

Solver High Frequency

Pełnofalowy solver 3D, bazujący na metodzie momentów (MOM) i szybkiej wielopoziomowej metody wielobiegunowej (MLFMM). Solver Integral Equation korzysta z metody całkowania powierzchniowego, która jest bardziej efektywna niż metoda pełnych objętości w symulowaniu wielkich modeli z dużą ilością pustej przestrzeni. Solver Integral Equation zawiera narzędzie do analizy trybów charakterystycznych (CMA), które oblicza mody obsługiwane przez strukturę. Zastosowania: - Aplikacje wysokiej częstotliwości z wykorzystaniem wielkich modeli elektrycznych - Analiza trybów charakterystycznych

Solver High Frequency

Pełnofalowy solver 3D, bazujący na metodzie momentów (MOM). Solver Multilayer korzysta z metody całkowania powierzchniowego i jest optymalny do symulacji planarnych struktur mikrofalowych. Zawiera narzędzie do analizy trybów charakterystycznych (CMA), które oblicza mody obsługiwane przez strukturę. Zastosowania: - MMIC - Anteny planarne - Sieci zasilające

Solver High Frequency

Time Domain

Hybrid Solver Task

Electrostatic

Potężny i wielozadaniowy, pełnofalowy solver 3D, w którym zaimplementowane są dwie metody numeryczne: finite integration technique (FIT) oraz transmission line matrix (TLM). Solver Time Domain umożliwia przeprowadzenia symulacji szerokopasmowych w jednym cyklu obliczeniowym. Obsługa akceleracji sprzętowej i obliczeń klastrowych MPI, sprawia że solver jest odpowiedni dla wyjątkowo dużych, złożonych i bogatych w szczegóły symulacji. Zastosowania: - Ogólne aplikacje wysokiej częstotliwości z wykorzystaniem modeli o średniej i dużej wielkości - Efekty przejściowe - Elektronika 3D

Solver High Frequency

Pozwala na sprzężenie solverów: Time Domain, Frequency Domain, Integral Equation i Asymptotic w celu prowadzenia symulacji hybrydowych. W projektach symulacyjnych, które zawierają bardzo szeroki zakres częstotliwości pasm lub struktury elektryczne z bardzo drobnymi detalami, obliczenia mogą być prowadzone efektywnie z wykorzystaniem różnych solverów dla rożnych części. Obliczone pole są transferowane między źródłami pola, z wykorzystaniem dwukierunkowych połączeń między solverami w celu zapewnienia dokładnych symulacji. Zastosowania: - Małe anteny w bardzo dużych strukturach - Symulacje EMC - Symulacje ciała człowieka w złożonych środowiskach

Solver High Frequency

Solver 3D dedykowany do symulacji statycznych pól elektrycznych. Jest odpowiedni do zastosowań takich jak sensory, gdzie ładunek elektryczny lub pojemność jest istotna. Ze względu na swoja szybkość jest bardzo przydatny w zagadnieniach optymalizacyjnych np. elektrod i izolatorów. Zastosowania: - Sensory i ekrany dotykowe - Sprzęt energetyczny - Urządzenia z naładowanymi cząstkami i lampy rentgenowskie

Solver Low Frequency

Stationary Current

Magnetostatic

Frequency Domain

Solver 3D dedykowany do symulacji przepływu prądu stałego przez urządzenia, zwłaszcza z elementami stratnymi. Solver może zostać wykorzystany do charakterystyki właściwości elektrycznych elementów stałoprądowych lub elementów w których prądy wirowe lub efekty przejściowe są pomijalne. Zastosowania: - Sprzęt dużej mocy - Maszyny elektryczne - Sieć dystrybucji zasilania PCB

Solver Low Frequency

Solver 3D dedykowany do symulacji statycznych pól magnetycznych. Solver Magnetostatic jest w szczególności użyteczny w symulacjach magnesów, sensorów oraz maszyn elektrycznych takich jak silniki i generatory, w przypadkach kiedy efekty przejściowe i prądy wirowe nie są krytyczne. Zastosowania: - Sensory - Maszyny elektryczne - Magnesy skupiające wiązkę cząstek

Solver Low Frequency

Solver 3D dedykowany do symulacji zachowań harmonicznych czasowych w układach niskoczęstotliwościowych, zawierający magneto quasi-statyczne (MQS), elektro quasi-statyczne (EQS) i pełnofalowe implementacje. Solver ten jest w szczególności użyteczny w symulacjach które zawierają efekty domenowo-częstotliwościowe oraz gdzie źródłami są cewki. Zastosowania: - Sensory oraz badania nieniszczące (NDT) - RFID oraz bezprzewodowy transfer mocy - Systemy szyn elektrycznych

Solver Low Frequency

Time Domain

Thermal Steady State Solver

Thermal Transient Solver

Solver 3D dedykowany do symulacji zachowania przejściowego w systemach niskoczęstotliwościowych, zawierający magneto quasi-statyczne (MQS) i elektro quasi-statyczne (EQS) implementacje. Solver MQS jest odpowiedni do problemów dotyczących prądów wirowych, nieliniowych efektów i efektów przejściowych takich jak ruch czy napór. Solver EQS jest odpowiedni dla problemów rezystancyjno-pojemnościowych i aplikacji HV-DC. Zastosowania: - Maszyny elektryczne i transformatory - Silniki i generatory - Izolacje, systemy szyn elektrycznych, rozdzielnice

Solver Low Frequency

Pozwala symulować rozkłady temperatury w systemach stacjonarnych. Źródła ciepła mogą zawierać straty generowane przez pola elektryczne i magnetyczne, prądy, kolizję cząstek, ciepło generowane przez ciało ludzkie jak i również przez innej źródła zdefiniowane przez użytkownika. Bezproblemowo łączony z elektromagnetycznymi solverami zawartymi w CST Studio Suite, solver Thermal Steady State umożliwia obliczenia rozkładów temperatury w urządzeniach oraz ich wpływ na wydajność elektromagnetyczną Zastosowania: - Komponenty i urządzania elektroniczne dużej mocy, takie jak płytki obwodów drukowanych (PCB), filtry, anteny, itp. - Urządzenia medyczne i analiza ciepła generowane przez ciało człowieka

Solver Low Frequency

Pozwala na symulację rozkładu temperatury w systemach zależnych od czasu. Źródła ciepła mogą zawierać straty generowane przez pola elektryczne i magnetyczne, prądy, kolizję cząstek, ciepło generowane przez ciało ludzkie jak i również przez innej źródła zdefiniowane przez użytkownika. Bezproblemowo połączony z elektromagnetycznymi solverami zawartymi w CST Studio Suite, solver Thermal Transient umożliwia obliczenia rozkładów temperatury w urządzeniach i ich wpływ na wydajność elektromagnetyczną Zastosowania: - Komponenty i urządzania elektroniczne dużej mocy, takie jak płytki PCB, filtry, anteny, itp. - Urządzenia medyczne i analiza ciepła generowane przez ciało człowieka

Solver Low Frequency

Conjugate Heat Transfer Solver

Mechanical Solver

Particle-in-Cell

Solver korzystający z obliczeniowej mechaniki płynów (CFD) to symulacji przepływów płynów i rozkładów temperatury w systemie. Solver Conjugate Heat Transfer zawiera efekty cieplne z wszystkich mechanizmów transportu ciepła: przewodzenia, konwekcji i promieniowania oraz może uwzględniać źródła ciepła wynikające z elektromagnetycznych strat tak jak w solverach Thermal Steady State i Thermal Transient. Urządzenia takie jak wentylatory, ekrany perforowane, materiały złącz termicznych oaz kompaktowe modele termiczne (CTM) mogą być modelowane bezpośrednio z wykorzystaniem tego solvera. Zastosowania: - Chłodzenie elektroniki: naturalna i wymuszona konwekcja elementów i urządzeń elektronicznych dużej mocy, takich jak PCB, filtry, anteny, obudowy, itp. z zainstalowanymi urządzeniami chłodzącymi takimi jak: wentylatory i radiatory.

Solver Low Frequency

Pozwala na obliczenie naprężeń mechanicznych i deformacji wywołanych siłami elektromagnetycznymi i rozszerzalnością cieplną. Został zaprojektowany do użytkowania w połączniu z innymi solverami elektromagnetycznymi i termicznymi do oceny możliwego wpływu sił i nagrzewania na działanie urządzenia. Zastosowania: - Odstrajanie filtrów - Deformacja płytek PCB - Siła Lorentza działająca na przyśpieszone cząstki

Solver Low Frequency

Wszechstronna i spójna metoda symulacji śledzenia cząstek (particle tracking) która pozwala na obliczenie trajektorii cząstek jak i pola elektromagnetycznego w domenie czasowej, uwzględniające efekty ładunku przestrzennego i wzajemne oddziaływanie miedzy cząstkami. Pozwala to na wykorzystanie tego solvera do symulacji ogromnej ilości różnych urządzeń, w których interakcja między cząstkami a polami o wysokiej częstotliwości jest ważna, jak i również w symulacjach urządzeń wielkiej mocy, gdzie zwielokrotnienie elektronów stanowi ryzyko. Zastosowania: - Elementy akceleratora - Urządzenia wolnofalowe - Multipacja

Solver Particles

Particle Tracking

Wakefield

PCB Solvers

Solver 3D dedykowany do symulacji trajektorii cząstek przez pole elektromagnetyczne. Efekt przestrzennego ładunku może zostać uwzględniony korzystając z opcji Gun Iteration. Różne modele emisji takiej jak: stały (fixed), limitowany ładunek przestrzenny (space charge limmited), emisja termionowa i polowa są dostępne, co pozwala na symulacje elektronów wtórnych. Zastosowania: - Źródła cząstek - Magnesy skupiające i sterujące wiązką - Komponenty akceleratora

Solver Particles

Solver pozwala na obliczenia pól dookoła wiązek cząstek, reprezentowanych przez linie prądu i wzbudzone pola powstałe z interakcji z nieciągłościami w otaczającej strukturze. Zastosowania: - Wnęki - Kolimatory - Monitory położenia wiązki

Solver Particles

Narzędzie do analizy integralności sygnału (SI), integralności mocy (PI) i kompatybilności elektromagnetycznej płytek obwodu drukowanego (PCB). Łatwo integruje się z przepływem projektowym EDA, zapewniając potężne filtry importu dla popularnych narzędzi od Cadence, Zuken i Altium. Efekty takie jak rezonanse, odbicia, przesłuchy, odbicia zasilania/uziemienia i jednoczesne szumy przełączania (SSN) mogą być symulowane na dowolnym etapie rozwoju produktu, od faz przed rozplanowaniem do faz po rozmieszczeniu. CST Studio Suite zawiera trzy różne typy solverów – 2D Transmission Line, 3D Partial Element Equivalent Circuit (PEEC) i 3D Finite Frequency-Domain (FEFD) – oraz narzędzia do analizy PI, SI i spadku IR. Zastosowania: - Szybkie projekty PCB - Energoelektronika

Solver EMC & EDA

Rule Check

Cable Harness Solver

Narzędzie do sprawdzania reguł projektowania EMC, SI i PI, które odczytuje popularne formaty płytek z Cadance, Mentor Graphics i Zunken jak i również pliki ODB++ (no, Altium) i porównuje projekt PCB z pakietem EMC lub SI. Jądrem Rule Check jest dobrze znane oprogramowanie EMSAT. Użytkownik może wyznaczać różne sieci i komponenty które są krytyczne dla EMC, takie jak sieci we/wy, sieci zasilania/uziemienia, i kondensatory odsprzęgające. Solver Rule Check uwalnia od nudy i usuwa błąd ludzki, analizując kolejno każdą krytyczna sieć, aby sprawdzić czy nie narusza on żadnej z wybranych zasad projektowych EMC lub SI. Po zakończeniu procesu sprawdzania reguł, naruszenia reguł EMC można wyświetlić graficznie lub jako dokument HTML. Zastosowania: - Sprawdzanie elektromagnetycznej zgodności (EMC) projektu PCB - Sprawdzanie integralności sygnału (SI) i mocy (PI) projektu PCB

Solver EMC & EDA

Narzędzie dedykowane do analizy 3D: integralności sygnału (SI), emisji przewodzonej (CE), emisji promieniowanej (RE) i podatności elektromagnetycznej (EMS) złożonych układów kabli w dużych systemach elektrycznych. Zawiera szybką i dokładną technikę modelowania linii przesyłowych dla konfiguracji wiązek kablowych w otoczeniu metalicznym lub dielektrycznym 3D. Łącząc solver Cable Harness z innymi solverami wysokiej częstotliwości, możliwe jest efektywne symulowanie struktur zawierających złożone wiązki kabli w 3D. Zastosowania: - Integralność sygnału (SI) i elektromagnetyczna zgodności (EMC) kabli - Układy wiązek kabli w pojazdach i samolotach - Kable hybrydowe w elektronice użytkowej

Solver EMC & EDA

Przetestuj nasze rozwiązania lub zamów ofertę!

Alter_logo
Aleksander Księżopolski Dyrektor Handlowy

Masz pytania lub jesteś zainteresowany ofertą?Skontaktuj się z nami!

12 626 06 00

SOLIDEXPERT POLSKA SP. Z O.O.
ul. Gabrieli Zapolskiej 44, 30-126 Kraków
fax. 12 626 00 92, office@solidexpert.com
NIP 6772380230, REGON: 123060159, BDO: 000329881

 • Od 2002 roku nawiązaliśmy współpracę z 3500 firm
  i przeszkoliliśmy ponad 9500 osób

 • Jesteśmy laureatami wielu nagród branżowych
  np. za najlepszą obsługę klienta

 • Posiadamy liczne certyfikaty potwierdzające
  nasze kompetencje

  Administratorem danych osobowych jest SOLIDEXPERT POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie. Twoje dane osobowe wykorzystamy w celu oddzwonienia lub odpisania, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie. Dane będziemy przetwarzać zgodnie z Polityką prywatności. Zaznacz poniższą zgodę, jeśli chcesz otrzymywać od nas promocje, newsletter. Twoje dane będziemy wtedy przetwarzać także w celach marketingowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnej chwili pisząc na adres biuro@solidexpert.com

  Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej