aktualności

Skorzystaj z dofinansowania na szkolenia – rusza nabór wniosków na rok 2020!

Już od stycznia 2020 r. firmy będą mogły się ubiegać o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkoleń i kursów dla pracowników, którzy potrzebują podniesienia kwalifikacji lub nabycia nowych kompetencji. Prowadzony nabór to świetna okazja do podniesienia kwalifikacji z obszarów SOLIDWORKS i CAMWorks.

Już od stycznia 2020 r. firmy będą mogły się ubiegać o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego szkoleń i kursów dla pracowników, którzy potrzebują podniesienia kwalifikacji lub nabycia nowych kompetencji. Prowadzony nabór to świetna okazja do podniesienia kwalifikacji z obszarów SOLIDWORKS i CAMWorks.

Kto może ubiegać się o środki z KFS?

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą podnieść kompetencje swoje i/lub pracowników. W rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001) pracodawcą jest każda osoba, która zatrudnia co najmniej jednego pracownika – może to być zarówno osoba fizyczna i osoba prawna, jak i jednostka organizacyjna, która nie posiada osobowości prawnej (np. stowarzyszenie, fundacja). Warunkiem koniecznym jest zatrudnienie pracownika na pełen lub część etatu; nie ma jednak znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony. Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE stanowią pomoc de minimis.

Wysokość udzielanego wsparcia dla przedsiębiorców

1) do 80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika;
2) do 100% kosztów kształcenia ustawicznego – jeśli wnioskodawca należy do grupy mikroprzedsiębiorców*, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

*Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EURO.

Priorytety wydatkowania KFS w roku 2020

Środki mogą być przeznaczone na finansowanie działań związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawcy według priorytetów określonych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (możliwe jest wskazanie jednego lub kilku priorytetów) tj.:

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania KFS w roku 2020
1. Wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
3. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych (wykaz zawodów deficytowych dostępny jest na stronie https://barometrzawodow.pl/),
4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z rozwojem w firmach technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy;
5. Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju;
6. Wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych
i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
7. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Po wykorzystaniu otrzymanego limitu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, Urząd Pracy informuje o ewentualnej dostępności środków rezerwy KFS. Dofinansowanie ze środków rezerwy może być udzielone pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym z poniżej wymienionych priorytetów ustalonych przez Radę Rynku Pracy.

Priorytety Rady Rynku Pracy wydatkowania rezerwy KFS w roku 2020

 1. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 2. Wsparcie w nabywaniu kompetencji cyfrowych;
 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych u pracodawców, którzy w latach 2017-2019 nie korzystali ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Zasady naboru i rozpatrywania wniosków z KFS

W celu uzyskania dofinansowania kosztów kształcenia ustawicznego, pracodawca musi złożyć wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności. Wniosek można złożyć w postaci papierowej lub elektronicznej. Formularze wniosku dla pracodawcy o dofinansowanie kształcenia ustawicznego ze środków KFS powinny być dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy.

Starosta organizuje nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego przez ogłoszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie powiatowego urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej na stronach internetowych urzędu wskazując priorytety wydatkowania środków KFS na dany rok, termin rozpoczęcia i zakończenia naboru wniosków oraz elementy, które brane będą pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków w tym:

 • zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;
 • zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;
 • koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;
 • w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;
 • plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

O kolejności rozpatrywania wniosków decydować będzie data wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy oraz zgodność wniosku z obowiązującymi priorytetami. Wnioski, które wpłyną przed rozpoczęciem lub po zakończeniu naboru nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Uwaga! Każdy Urząd Pracy stosuje własne, odrębne zasady dotyczące składania wniosków i ich wzory. Przed złożeniem wniosku zaleca się sprawdzenie dostępności środków z KFS w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleń to świetna okazja na podniesienie kompetencji pracowników Twojej firmy. W ramach dofinansowań można skorzystać ze wszystkich szkoleń oferowanych przez nasze Centrum Szkoleniowe SOLIDWORKS i CAMWorks. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą naszych szkoleń. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

Małgorzata Śmierciak
Specjalista ds. szkoleń
msmierciak@solidexpert.com
+48 539 774 651

,

zapisz się na newsletter

  Jesteś zainteresowany rozwiązaniem SOLIDWORKS?

  30 dni testów oprogramowania bez zobowiązań - sprawdź już teraz!

  Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej