Regulamin szkoleń

POBIERZ REGULAMIN SZKOLEŃ + ZAŁĄCZNIKI PDF

 

REGULAMIN SZKOLEŃ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SOLIDEXPERT POLSKA SP. Z O.O.

§ 1.

DEFINICJE

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć
  w sposób następujący:
 • dane – dane, w tym dane osobowe Uczestnika, podane przez Usługobiorcę podczas zawarcia Umowy oraz przez Uczestnika podczas korzystania ze szkolenia.
 • dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • informacja o szkoleniu – informacja, w której Usługodawca określa podstawowe parametry szkolenia oraz inne warunki organizacji i przeprowadzenia Informacja o szkoleniu może być elementem Umowy lub oferty, albo też zostać zamieszczona na stronie www lub w inny sposób przekazana Usługobiorcy. Informacja o szkoleniu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
 • Kodeks cywilny – ustawa z dn. 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1360 ze zm.).
 • Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą Umowę, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby – zgodnie z art. 221 ustawy z dn. 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1360).
 • Przedsiębiorca-Konsument – Usługobiorca będący osobą fizyczną zawierającą z Usługodawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy-Konsumentowi przysługują wyłącznie te uprawnienia, które wynikają z niniejszego Regulaminu oraz z ustawy z dnia 30.05. – o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 • Regulamin – niniejszy Regulamin szkoleń organizowanych przez SOLIDEXPERT POLSKA SP. Z O.O.
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 04.2016r. – w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Strona - Usługodawca lub Usługobiorca;
 • strona www – administrowana przez Usługodawcę strona internetowa pod adresem https://solidexpert.com/szkolenia-solidworks/, na której zamieszczane są informacje o szkoleniach.
 • Strony – łącznie Usługodawca i Usługobiorca;
 • szkolenie – świadczona stacjonarnie lub drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności Stron lub Uczestnika (na odległość) usługa o charakterze szkoleniowym realizowana przez Usługodawcę.
 • Uczestnik – wyznaczona przez Usługobiorcę pełnoletnia osoba fizyczna uczestnicząca w szkoleniu, przy czym w przypadku Usługobiorcy będącego osobą fizyczną może on być jednocześnie Uczestnikiem.
 • Umowa – zawarta pomiędzy Stronami umowa cywilnoprawna, której przedmiotem jest udział Uczestnika/Uczestników w szkoleniu. O ile Strony zgodnie nie postanowią inaczej ich prawa i obowiązku w ramach Umowy reguluje niniejszy Regulamin.
 • Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, której ustawa z dn. 23.04.1964r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1360 ze zm.) przyznaje osobowość prawną, kierująca Uczestnika do udziału w szkoleniu.
 • Usługodawca/ Organizator – spółka pod firmą: SOLIDEXPERT POLSKA SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie (dalej także: „SOLIDEXPERT”), pod adresem: ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159, KRS: 0001065847.
 • Ustawa o prawach konsumenta lub u.p.k. – ustawa z dnia 30.05.2014r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.).

 

§2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa m. in.:
 • prawa i obowiązki Usługodawcy, Usługobiorców oraz Uczestników związane z korzystaniem ze szkoleń;
 • zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy w związku z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń;
 • warunki ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w związku z organizacją i przeprowadzeniem szkoleń.
 1. Regulamin jest udostępniany Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem strony www w formie, która umożliwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania ze szkolenia.
 2. Każdy Usługobiorca oraz Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa konsumenckiego (w szczególności Ustawy o prawach konsumenta):
 • o ile Strony nie postanowią zgodnie inaczej, Umowa jest zawarta na podstawie Regulaminu, co oznacza, że określa on ich prawa i obowiązki;
 • o ile Strony zawrą jednak Umowę, która będzie obejmować postanowienia sprzeczne z postanowieniami Regulaminu, stosuje się - w zakresie objętym taką kolizją - postanowienia umowne; w pozostałym zakresie Regulamin nadal wiąże Strony.
 1. Zawarcie Umowy może nastąpić w szczególności:
 • w wyniku podpisania przez Strony dokumentu lub dokumentów o nazwie „umowa” lub o analogicznej nazwie; lub
 • poprzez przyjęcie oferty Usługodawcy przez Usługobiorcę, w szczególności w drodze złożenia zamówienia przez Usługobiorcę i jego potwierdzenia przez Usługodawcę, z zastrzeżeniem, w przypadku Umowy zawieranej z Konsumentem, przestrzegania przez Usługodawcę obowiązków i ograniczeń wynikających z przepisów Ustawy o prawach konsumenta, w szczególności dotyczących Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta.
 1. W przypadku Konsumentów i wyłącznie w stosunku do nich:
 • w zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa konsumenckiego, w tym przepisy u.p.k.;
 • przed zawarciem Umowy Usługodawca dostarczy Konsumentowi Regulamin, jak również wykona obowiązki informacyjne określone przepisami u.p.k.
 1. Zastrzega się, że Konsumenta nie wiążą te postanowienia Regulaminu:
 • które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu kodeksu cywilnego (art. 3851 – art. 3853 Kodeksu cywilnego), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta;
 • które zostałyby zamieszczone w rejestrze postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 1. Zastrzega się, że Przedsiębiorcę-Konsumenta nie wiążą te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu cywilnego (art. 3851
  - art. 3853 Kodeksu cywilnego).
 2. W razie wątpliwości poczytuje się, że osoba, która zawiera Umowę, jest w dacie złożenia tego zamówienia upoważniona przez Usługobiorcę do dokonywania w Jego imieniu takiej czynności prawnej, w szczególności, gdy osoba ta podaje dane identyfikujące Usługobiorcy i/lub posługuje się pieczęcią firmową Usługobiorcy, korzysta z adresu poczty internetowej znajdującego się w domenie wykorzystywanej przez Usługobiorcę itd. W przypadku gdy okaże się, że ww. osoba nie posiada takiego upoważnienia Usługobiorca zobowiązany jest udzielić Usługodawcy wszelkiej możliwej pomocy w celu ustalenia tożsamości tej osoby, tak aby Usługodawca mógł podjąć dowolne kroki prawne wobec tej osoby.
 3. Usługobiorca zobowiązany jest przekazać niniejszy Regulamin wyznaczonemu przez siebie Uczestnikowi lub poinformować Go o tych postanowieniach Regulaminu, które bezpośrednio dotyczą Uczestnika. W przypadku zaniechania przez Usługobiorcę wykonania ww. zobowiązania, Usługodawca zwolniony jest z odpowiedzialności za jakiekolwiek roszczenia Uczestnika zgłoszone wobec Usługodawcy w związku z udziałem Uczestnika w szkoleniu.
 4. Korzystając ze szkolenia Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących przepisów prawa.
 5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba, której dane są przetwarzane przez Usługodawca ma prawo wglądu w ich treść, prawo ich aktualizacji i poprawiania. Dokładne zasady przetwarzania danych osobowych wskazane zostały w Polityce prywatności/ https://solidexpert.com/polityka-prywatnosci/ .

 

§3.

SZKOLENIA

 1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu podstawowe parametry danego szkolenia, w tym jego termin, czas trwania, przedmiot, program lub plan oraz warunki techniczne określa informacja o konkretnym szkoleniu – dostępna na stronie www Usługodawcy.
 2. Informacje znajdujące się na stronie www Usługodawcy nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Usługobiorca składając formularz za pomocą strony www, składa jedynie informację o zapotrzebowaniu na szkolenia.
 3. Usługodawca oświadcza, że o ile nic innego nie wynika z informacji o konkretnym szkoleniu, szkolenia są płatne.
 4. Szkolenia stacjonarne odbywają się w następujących lokalizacjach, tj.:
 • w Centrum Szkoleniowym SOLIDEXPERT w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44, 5. piętro;
 • w oddziale SOLIDEXPERT w Gdańsku przy ulicy Azymutalnej 11;
 • w oddziale SOLIDEXPERT w Warszawie przy ulicy Hankiewicza 2;
 • w oddziale SOLIDEXPERT w Rzeszowie - Dąbrówki 246, Łańcut;
 • Centrum Szkoleniowym SOLIDEXPERT w Poznaniu.
 1. Szkolenia wyjazdowe (np. w siedzibie Klienta) możliwe są w przypadku zorganizowanej grupy min. 4–osobowej. Całkowity koszt szkolenia wyjazdowego wzrasta o koszty delegacji instruktora prowadzącego szkolenie, tj.:
 • koszt dojazdu instruktora z Krakowa/Gdańska/Warszawy/Rzeszowa do miejsca szkolenia i z powrotem liczony jako ilość km x 1,15zł;
 • koszt przejazdu drogami płatnymi (jeśli najszybszy dojazd do miejsca szkolenia prowadzi takimi);
 • zryczałtowany koszt pobytu instruktora na delegacji (nocleg, wyżywienie), wynoszący 300,0 zł.
 1. Szkolenia organizowane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Szkolenia dedykowane dla studentów odbywają się w soboty i niedziele.
 2. Szkolenia przeprowadzane są w grupach:
 • min 3–osobowych, max. 10-osobowych;
 • min 5–osobowych, max. 10-osobowych w przypadku szkoleń dedykowanych dla studentów.
 1. Szkolenia przeprowadzane są na aktualnej wersji oprogramowania.
 2. Wynagrodzenie za szkolenie obejmuje:
 • udział w zajęciach (z wyłączeniem kosztów dojazdu, noclegu, parkingu);
 • autoryzowany podręcznik szkoleniowy (szkolenia zaawansowane: podręcznik anglojęzyczny) lub/i autoryzowane materiały elektroniczne w formie prezentacji, plików PDF itp. – każdego z ww. wymienionych wg informacji w „Katalogu szkoleń” – z wyłączeniem szkoleń dedykowanych dla studentów oraz z zastrzeżeniem, że w przypadku szkoleń on-line koszt wysyłki podręczników i certyfikatów jest bezpłatny jedynie na terenie Polski (wysyłka za granicę jest możliwa po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem, a jej koszt ponosi Usługobiorca lub Uczestnik);
 • poczęstunek/obiad (z wyłączeniem szkoleń dedykowanych dla studentów);
 • certyfikat ukończenia szkolenia.
 1. Usługobiorca, w celu uczestnictwa w szkoleniu, winien spełnić łącznie następujące warunki:
 • zapoznanie się z nin. Regulaminem i jego akceptacja;
 • wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej https://solidexpert.com/szkolenia-solidworks/ lub przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną pod adres: szkolenia@solidexpert.com lub też kontakt telefoniczny pod nr tel.: +48 12 626 06 00;
 • przesłanie wypełnionego zamówienia do Usługodawcy lub zawarcie odrębnej umowy z Usługodawcą;
 • wniesienie opłaty za szkolenie (o ile inaczej Strony nie ustaliły);
 • rejestracja na konkretny termin szkolenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://solidexpert.com/szkolenia-solidworks/;
 • w przypadku szkoleń dedykowanych dla studentów – posiadanie statusu studenta.
 1. Czas trwania szkolenia Usługodawca wskazuje na stronie www w zakładce dotyczącej konkretnego szkolenia. Liczba Uczestników jednego szkolenia jest ograniczona, a Usługodawca ma prawo odmówić uczestnictwa w szkoleniu w razie przekroczenia liczby Uczestników.
 2. Podczas szkoleń Uczestnicy mogą mieć kontakt wizualny z innymi Uczestnikami, mogą wymieniać się informacjami i prowadzić dyskusję.
 3. Usługodawca podaje warunki techniczne szkoleń on -line:
 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu oraz wyposażone w głośniki (lub słuchawki);
 • dostęp do poczty elektronicznej;
 • przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji (Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge);
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi JavaScript.
 1. Udział w szkoleniu możliwy jest wyłącznie po uiszczeniu wynagrodzenia w sposób wskazany w §3 ust. 19 niniejszego Regulaminu.
 2. Usługobiorca może dokonać zmiany Uczestników najpóźniej na 2 dni robocze przed wskazaną datą szkolenia, w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail: szkolenia@solidexpert.com lub pod tel. +48 12 626 06 00.
 3. Uczestnik otrzyma link do szkolenia na adres e-mail podany w zamówieniu/formularzu rejestracyjnym, na 2 godziny przed rozpoczęciem szkolenia. Link będzie aktywny w terminie szkolenia. W przypadku braku linku lub problemów z otworzeniem go, Uczestnik powinien skontaktować się z Usługodawcą pod adresem e-mail: szkolenia@solidexpert.com.
 4. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania ze szkoleń w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.
 5. Usługodawca może wprowadzić zmiany w programie szkolenia, zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry szkolenia z ważnych powodów a wyżej wymienione nie będą powodowały naruszenia Umowy zawartej pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą na udział w szkoleniu.
 6. W przypadku szkoleń płatnych wysokość wynagrodzenia określa informacja o szkoleniu, oferta lub zamówienie. O ile nic innego nie wynika z informacji o konkretnym szkoleniu lub z oferty lub z zamówienia w przypadku szkoleń płatnych odpłatność za szkolenie pobierana jest przez Organizatora z góry, na podstawie faktury proforma, która zostanie doręczona Usługobiorcy w formie elektronicznej.
 7. Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną, na adres e-mail podany przez Usługobiorcy w zamówieniu. W przypadku zmiany adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim Usługobiorca zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Usługodawcę listownie na piśmie lub w formie elektronicznej na adres e-mail office@solidexpert.com . Usługobiorca wyraża zgodę na przesyłanie faktur, duplikatów faktur oraz faktur korygujących w formie papierowej gdy przeszkody techniczne lub formalne przeszkadzają w przesłaniu ich drogą elektroniczną.
 8. W przypadku gdy Umowa zawierana jest poprzez złożenie przez Usługobiorcę zamówienia Usługodawcy, do zawarcia Umowy konieczne jest potwierdzenie prawidłowości złożonego zamówienia przez Usługodawcę. Potwierdzenie zostanie przesłane do Usługobiorcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany w zamówieniu. Przesłanie przez Usługodawcę Usługobiorcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 9. Po zawarciu Umowy Usługobiorca lub Uczestnik jest zobowiązany do dokonania rejestracji na konkretny termin szkolenia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej https://solidexpert.com , chyba że Usługobiorca lub Uczestnik zarejestrował się na szkolenie we wcześniejszym terminie.
 10. Uczestnik decydując się na udział w szkoleniu zobowiązuje się do:
 • podpisania list obecności w trakcie szkolenia;
 • udziału w co najmniej 80% zajęć w trakcie szkolenia;
 • aktywnego udziału w szkoleniu, punktualnego stawiania się na zajęciach;
 • przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego;
 • niespożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz do niewprawiania się w stan nietrzeźwości lub odurzenia w jakikolwiek inny sposób w czasie trwania zajęć merytorycznych określonych w programie szkolenia;
 • informowania Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, w szczególności związanych z bezpieczeństwem Uczestników;
 • przestrzegania przepisów BHP i P.POŻ. podczas całego szkolenia;
 • przestrzegania regulaminów wewnętrznych obiektów, w których będą się odbywały szkolenia stacjonarne.
 1. W razie wyrządzenia szkód przez któregokolwiek z Uczestników, Organizator ma prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości poniesionej szkody.
 2. Uczestnik, który w czasie zajęć merytorycznych określonych w programie szkolenia spożywa alkohol lub jakikolwiek inny środek odurzający bądź wprawia się w stan nietrzeźwości lub odurzenia w jakikolwiek inny sposób lub zachowuje się w sposób rażąco naruszający zasady współżycia społecznego, w szczególności zaś taki, który utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie szkolenia:
 • może nie otrzymać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, nawet gdy uczestniczył we wszystkich zajęciach;
 • może podlegać wykluczeniu przez Organizatora z uczestnictwa w szkoleniu;
 • jednocześnie pracodawca lub inny podmiot delegujący Uczestnika, zostanie poinformowany o wykluczeniu Uczestnika oraz jego przyczynie.

 

§4.

TERMINY SZKOLEŃ

 1. Usługobiorca posiada uprawnienie do wykorzystania opłaconego szkolenia w terminie przypadającym najpóźniej w ciągu 12 miesięcy, licząc od daty zawarcia umowy. W przypadku braku skorzystania ze szkolenia w terminie podanym w zdaniu poprzednim, Umowa wygasa, a Usługobiorcy nie przysługuje zwrot uiszczonego na poczet Usługodawcy wynagrodzenia.
 2. Rezygnacja z zarezerwowanego terminu szkolenia możliwa jest najpóźniej na 7 (słownie: siedem) dni przed terminem jego rozpoczęcia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w określonym powyżej terminie, Usługobiorcy przysługuje prawo udziału w szkoleniu w innym terminie w okresie podanym w ust. 1 zd. 1 nin. paragrafu. Powiadomienie o rezygnacji ze szkolenia w późniejszym terminie powoduje utratę przez Usługobiorcę terminu szkolenia i oznacza, że szkolenie zostało przez Usługobiorcę wykorzystane. Postanowienia ust. 1 nin. paragrafu stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 3 nin. paragrafu. Postanowień nin. ustępu nie stosuje się do Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta.
 3. Organizator uprzedza, iż zastrzega sobie prawo do zmiany terminu organizowanych szkoleń w konsekwencji zaistnienia okoliczności, za które Organizator nie ponosi winy, w szczególności choroba wykładowy/instruktora, wypadek komunikacyjny, awaria itp. Jeżeli będzie to obiektywnie możliwe, Organizator dołoży starań w celu zapewnienia zamiany wykładowcy/ instruktora, naprawieniu awarii, zmiany pomieszczenia itp. celem odbycia szkolenia w pierwotnym terminie. W razie niemożności realizacji szkolenia w pierwotnym terminie, o czym mowa w zdaniach poprzednich, Organizator powiadomi Uczestników o nowym terminie szkolenia, nie później niż w ciągu 7 dni, licząc od dnia, w którym wystąpiła przyczyna zmiany terminy szkolenia.
 4. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 7 (słownie: siedem) dni przed ustalonym terminem.
 5. Jeśli w wyniku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 i ust. 4 nin. paragrafu szkolenie nie będzie mogło odbyć się w planowanym terminie - zmiana terminu szkolenia nie stanowi zmiany Umowy. O zmianie terminu i nowym terminie szkolenia Usługobiorcy lub Uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową, na adres e-mail wskazany w zamówieniu/formularzu.
 6. Usługodawca ma prawo zmienić lokalizację szkolenia najpóźniej 7 (słownie: siedem) dni przed planowanym terminem szkolenia, bez podania przyczyny. Usługodawca powiadomi o tym fakcie Usługobiorcę lub Uczestnika, na adres e-mail podany w zamówieniu/formularzu.

 

§5.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Jeżeli Usługobiorca nie posiada statusu Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta nie przysługuje Mu prawo do odstąpienia od Umowy, chyba że prawo to wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Zgodnie z treścią Ustawy o prawach konsumenta, Konsument/ Przedsiębiorca-Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie Usługodawcy oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej: „Oświadczenie”). Bieg ww. 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę-Konsumenta terminu, o którym mowa powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa powyżej.
 3. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy-Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/ Przedsiębiorcy-Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy oraz jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Oświadczenie Konsumenta oraz Przedsiębiorcy-Konsumenta może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Usługodawcy możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie, na adres ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków lub wysłane w formie elektronicznej na adres e-mail: office@solidexpert.com.
 5. Usługodawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Oświadczenia, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument, chyba że wyraźnie zgodził się on na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 7. Usługodawca udostępnia Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi pouczenia o przysługującym prawie odstąpienia od Umowy w formie elektronicznej w wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Usługodawcę.
 8. Usługodawca jest zobowiązany niezwłocznie potwierdzić Konsumentowi lub Przedsiębiorcy-Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Potwierdzenie następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 6.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. O ile nic innego nie wynika z Umowy, oferty lub informacji o szkoleniu dostępnej na stronie www z chwilą dostarczenia albo udostępnienia Usługobiorcy lub Uczestnikowi materiałów, o których mowa w §3 ust. 9 pkt 2 Regulaminu Usługodawca udziela Usługobiorcy niewyłącznej i niezbywalnej licencji do korzystania z tych materiałów, wyłącznie jednak dla potrzeb własnych Usługobiorcy. Usługobiorca nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu ww. materiałów, jakiegokolwiek innego udostępniania tych materiałów jakimkolwiek osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji. Udzielenie licencji następuje w ramach wynagrodzenia za dane szkolenie.
 2. Usługobiorca oraz Uczestnik w trakcie szkolenia nie są uprawnieni do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu tego szkolenia, bez pisemnej zgody Usługodawcy, pod rygorem nieważności.
  W przypadku dokonania takiego utrwalenia bez zgody Usługodawcy, Usługodawca może zażądać od Usługobiorcy i/lub Uczestnika usunięcia nagrania, lub jeżeli zostało już rozpowszechnione do zaniechania dalszego rozpowszechniania i usunięcia nagrania z nośników elektronicznych lub z sieci Internet/Intranet.

 

§7.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące problemów ze szkoleniami mogą być zgłaszane Usługodawcy pocztą elektroniczną na adres: office@solidexpert.com lub na adres do korespondencji: ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Termin wskazany w zdaniu poprzednim nie dotyczy Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 • oznaczenie Usługobiorcy (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, a w przypadku osób prawnych i innych podmiotów nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby upoważnionej do reprezentowania Usługodawcy w związku ze złożoną reklamacją);
 • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji;
 • oczekiwania Usługobiorcy.
 1. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Usługobiorcę o sposobie dalszego postępowania, na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Usługodawca ma prawo nie rozpatrzyć reklamacji, które nie zawierają wszystkich elementów wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu lub zostały wniesione po terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu. Postanowienie niniejszego ustępu nie dotyczy Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.
 3. W przypadku Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów, Usługodawca rozpatruje reklamacje z tytułu niezgodności świadczenia z umową w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, powiadamiając Konsumenta lub Przedsiębiorcę-Konsumenta o sposobie dalszego postępowania. Jeżeli w ciągu 14 dni Usługodawca nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta oznacza to uznanie żądania Konsumenta lub Przedsiębiorcy-Konsumenta za uzasadnione.
 4. Dodatkowo w przypadku Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów Usługodawca informuje, że:
 • istnieje możliwość skorzystania przez nich z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
 1. poprzez dobrowolną mediację, prowadzoną przez wojewódzkie inspektoraty Państwowej Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów w tym trybie znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” lub na stronie prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 2. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi, działającymi przy wojewódzkich inspektoratach Państwowej Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” lub na stronie prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 3. nadto Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może zwrócić się o pomoc do powiatowego rzecznika konsumentów; więcej informacji znajduje się pod adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Konsumenci” lub na stronie prawakonsumenta.uokik.gov.pl.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca-Konsument może również złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

§8.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania przez Usługobiorcę ze strony www z jakiejkolwiek przyczyny, a w szczególności niezachowania warunków technicznych wskazanych w §3 niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie szkoleń, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec,
  w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 3. Usługodawca oświadcza, że szkolenia organizowane są z zachowaniem najwyższej staranności, niemniej Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rezultaty szkolenia, w tym również za wyniki jakichkolwiek egzaminów, do których Usługobiorca zdecyduje się przystąpić wykorzystując wiedzę zdobytą podczas szkolenia.
 4. Usługodawca dokłada najwyższej staranności, aby szkolenia prowadzili kompetentni szkoleniowcy, posiadający wiedzę w tematyce danego szkolenia.
 5. W przypadku szkoleń on-line Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
 • za błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji w wybranym szkoleniu, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału;
 • niespełnienie przez Usługobiorcę lub Uczestnika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie;
 • za nieprawidłowe działanie urządzeń Usługobiorców lub Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w szkoleniu;
 • za zdarzenia spowodowane siłą wyższą;
 • za utracone korzyści;
 • za przekazanie danych rejestracji do szkolenia osobom trzecim;
 • za wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas szkoleń.
 1. W takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawnych, w szczególności z zastrzeżeniem art. 473 §2 Kodeksu cywilnego, wyłącza się odpowiedzialność Usługodawcy za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Usługobiorców lub Uczestników ze szkoleń, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z nich, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek. Niniejsze postanowienie nie dotyczy Konsumentów oraz Przedsiębiorców-Konsumentów.

 

§9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnego prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
 2. Usługobiorcy są zobowiązani do korzystania ze strony www oraz ze szkoleń w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania ze strony www oraz ze szkoleń zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 3. Usługodawca dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach strony www były na najwyższym poziomie, jednakże Usługodawca nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności strony www w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy strony www.
 4. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące szkoleń mają charakter informacyjny a wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaje poddane właściwym sądom powszechnym. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą-Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie 09.10.2023  i jest także dostępny w siedzibie Organizatora.

POBIERZ REGULAMIN SZKOLEŃ + ZAŁĄCZNIKI PDF

Strona solidexpert.com zbiera dane użytkownika, personalizuje działania marketingowe z pomocą internetowych plików Cookies. Dowiedz się więcej