Regulamin - SOLIDEXPERT
Działamy od 2002 roku
Autoryzowany Dystrybutor SOLIDWORKS
NEWSLETTER: promocje, newsy

 REGULAMIN SZKOLEŃ

1. Organizatorem szkoleń jest firma SolidExpert Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000709694, NIP nr 6772380230 (dalej: SOLIDEXPERT) z siedzibą w Krakowie, ul. G. Zapolskiej 44, 30-126 Kraków, NIP: PL6772380230, REGON: 123060159.

2. SOLIDEXPERT organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń zamieszczonej na stronie internetowej: https://solidexpert.com/szkolenia/ oraz w dokumencie „Katalog szkoleń”.

3. Szkolenia odbywają się w Centrum Szkoleniowym SOLIDEXPERT w Krakowie przy ul. G. Zapolskiej 44, 5 piętro, w oddziale SOLIDEXPERT w Gdańsku przy ulicy Azymutalnej 11, w oddziale SOLIDEXPERT w Warszawie przy ulicy Hankiewicza 2 oraz oddziale w Poznaniu przy ulicy Towarowej 35.

4. Szkolenia wyjazdowe (np. w siedzibie Klienta) możliwe są w przypadku zorganizowanej grupy min. 4–osobowej. Całkowity koszt szkolenia wyjazdowego wzrasta o koszty delegacji Instruktora prowadzącego szkolenie, tj.:

  • Koszt dojazdu instruktora z Krakowa/Gdańska/Warszawy do miejsca szkolenia i z powrotem liczony jako Ilość km x 0,8358
  • Koszt przejazdu drogami płatnymi (jeśli najszybszy dojazd do miejsca szkolenia prowadzi takimi).
  • Zryczałtowany koszt pobytu instruktora na delegacji (nocleg, wyżywienie), wynoszący 240 zł.

5. Szkolenia komercyjne organizowane są w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Szkolenia studenckie odbywają się w soboty i niedziele.

6. Szkolenia przeprowadzane są w grupach:

  • min. 4–osobowych, max 10-osobowych w przypadku szkolenia podstawowego
  • min. 3–osobowych, max. 10-osobowych w przypadku szkolenia zaawansowanego
  • min. 6–osobowych, max. 10-osobowych w przypadku szkolenia studenckiego

7. Koszt szkolenia obejmuje: udział w zajęciach (z wyłączeniem kosztów dojazdu, noclegu, parkingu), *komplet podręczników szkoleniowych (szkolenia zaawansowane: podręczniki anglojęzyczne) lub/i materiałów elektronicznych w formie prezentacji, plików PDF itp. ( wg informacji w „Katalogu szkoleń”, *, **poczęstunek/obiad, certyfikat ukończenia szkolenia.

8. Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie zgłoszenia drogą elektroniczną lub wypełnienie formularza dostępnego na stronie https://solidexpert.com/szkolenia/terminy/ oraz wniesienie opłaty za szkolenie.

9. Odpłatność za szkolenie pobierana jest przez organizatora z góry, na podstawie faktury proforma.

10. Rezygnacja ze szkolenia możliwa jest najpóźniej na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia w zakreślonym powyżej terminie, uczestnikowi przysługuje prawo udziału w szkoleniu w innym terminie w okresie jednego roku od daty uiszczenia odpłatności. Powiadomienie o rezygnacji w późniejszym terminie powoduję utratę wykupionego szkolenia.

11. W przypadku zgłoszenia się niewystarczającej liczby uczestników organizator zastrzega możliwość zmiany terminu szkolenia najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem.

12. Przesłanie wypełnionego zgłoszenia na szkolenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu oraz z zawarciem umowy pomiędzy SOLIDEXPERT a uczestnikiem szkolenia.

13. W sprawach organizacyjnych uczestnicy powinni kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej szkolenia@solidexpert.com lub pod tel. +48 12 626 06 00.

14. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Z roku 1997, nr 133, poz. 883), uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez SOLIDEXPERT w celu organizowania i realizacji szkolenia. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania lub usunięcia.

15. Z oferty last minute mogą skorzystać maksymalnie dwie osoby na dany termin.

16. Wykupione szkolenie jest ważne 12 miesięcy od daty zakupu, chyba że nastąpiło naruszenie punktu 10. niniejszego regulaminu.

* Nie dotyczy szkoleń studenckich

** Nie dotyczy szkoleń wyjazdowych